Tin tức

Vai trò của kế toán trong phòng kế toán

2. Vai trò của kế toán – Vai trò của kế toán là một bộ phận cấu thành nên hệ thống công cụ quản lý nền kinh tế quốc dân. Ngày nay người ta xác định kế toán là một mặt của hoạt động kinh tế nói chung; và quá trình sản xuất kinh doanh nói riêng ...

Xem thêm

Hình thức kế toán nhật ký chung trong doanh nghiệp

2.2 Các sổ kế toán chi tiết – Sổ chi tiết các tài khoản liên quan theo hệ thống tài khoản tương ứng và theo báo cáo tài chính – Sổ quỹ tiền mặt – Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng – Thẻ kho – Nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng – Sổ chi tiết theo dõi nguồn vốn kinh doanh

Xem thêm